Uzsākta dalība Erasmus+ projektā Nr.2019-1-LV01-KA204-060354 Entrepreneurship in 365 days jeb E365!
01.02.2020


Izstrādājot E365 projektu, projekta partneri vēlas nodrošināt bezmaksas izglītības iespējas pieaugušiem izglītojamiem, attīstot prasmes, kas veicina uzņēmējdarbības kompetenču izpratni un pielietošanu, lai sekmētu un atbalstītu uzņēmējdarbības kultūras pilnveidi Eiropas Savienībā, izmantojot E365 rezultātus kā pozitīvu vēstījumu.

E365 mērķis ir atvieglot pieaugušo izglītojamo un izglītojamo, kuri ir visneaizsargātākie vai pakļauti atstumtības riskam, pieeju izglītībai, attīstot kritisko domāšanu, refleksivitāti un pašvērtējuma spējas.

Šī projekta galvenais mērķis ir izstrādāt bezmaksas, uz pašmācību orientētu mācību platformu, ar izvēles brīvību – kad un kur mācīties, lai uzlabotu pieaugušo izglītības iespējas sešās projekta partneru valstīs un tādējādi veicinātu piederības izjūtu pieaugušajiem izglītojamiem, kuriem ir augsts atstumtības risks, piemēram, cilvēki, kas pakļauti ilgstošam bezdarbam, radot iespējas praktizēt uzņēmējdarbības kompetences iekļaujošā mācību vidē.
      Atpakaļ