Mācību centrs EVA 93
Dzelzceļa iela 19,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Latvija

+371 2924 0545
+371 6530 7134
apmacibas@eva93.lv

 

Mācību centra “EVA-93” darbības mērķi 

Veicināt Latgales reģiona ekonomisko attīstību un veiksmīgu integrāciju Eiropas Savienībā, nodrošinot kvalitatīvus izglītības pakalpojumus un realizējot mērķtiecīgu ilgtermiņa sadarbību izglītības pakalpojumu sniegšanā, izprotot katra uzņēmuma (klienta) vajadzības un nodrošinot mūsdienīgus un kvalitatīvus risinājumus nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei, kas ļauj nodrošināt uzņēmējdarbības un pašvaldību struktūras ar ugunsdrošības, darba aizsardzības un drošības, kā arī elektrodrošības konsultācijām un apmācību, tādējādi atbalstot mazā un vidējā biznesa attīstību Latgalē un paaugstinot konkurētspēju darba tirgū kā Latvijā, tā arī Eiropā.

Vīzija - profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei sagatavots mācību centrs. Mācību centra “EVA-93” prioritāte ir kvalitatīva klientu un izglītojamo apkalpošana. Mācību centra vidi raksturo vairākas pazīmes, un par būtiskākajām un nozīmīgākajām var uzskatīt humānismu, sadarbību, inovācijas, atbalstu un atvērtību. 

1993. gadā tika nodibināts individuālais uzņēmums “EVA-93” un 1995. gadā tika saņemta LR Valsts Darba inspekcijas izsniegtā licence darbinieku apmācībai darba aizsardzībā,darba aizsardzības speciālistu pārkvalificēšanai un kvalifikācijas paaugstināšanai. 2005.gada 13.aprīlī individuālais uzņēmums „EVA-93” tika reorganizēts un izveidota sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EVA-93”, pārņemot visas tiesības, saistības un pienākumus.

Atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām un prasībām apmācības jomā 2004.gada februārī tika izveidots mācību centrs „EVA-93” un reģistrēts LR Izglītības un Zinātnes ministrijā, attiecīgi saņemot licences profesionālās pilnveides izglītības programmām „Darba aizsardzība un drošība” un „Datorapmācība”. 2005.gada februārī šīs abas programmas tika akreditētas uz maksimālo iespējamo laiku - sešiem gadiem, 2011. gada martā izglītības programmas tika atkārtoti akreditētas uz sešiem gadiem. 2008. gada jūlijā tika saņemta licence profesionālās pilnveides izglītības programmai „Ugunsdrošība un aizsardzība” un 2009. gada februārī programma tika akreditēta uz sešiem gadiem, 2015.gada februārī izglītības programma tika atkārtoti akreditētas uz sešiem gadiem.

2015.gadā tika licencēta un akreditēta uz sešiem gadiem profesionālās tālākizglītības programma „Elektromontieris”, kā arī atjaunotas programmas, kas dod tiesības klausītājiem saņemt A, Bz, B, Cz, C elektrodrošības kvalifikācijas grupas.

Mācību centra “EVA-93” galvenie darbības virzieni ir pieaugušo profesionālās pilnveides, tālākizglītības un neformālās izglītības programmu īstenošana un darba aizsardzības un ugunsdrošības konsultācijas, nodrošinot iespēju pilnveidot speciālistu zināšanas un pielietot iegūtās zināšanas tālākā uzņēmējdarbības attīstībā. Mācību centra “EVA-93” raksturīgākā īpašība ir sadarbības partneru kvalitatīva un precīza apkalpošana.

Mācību centra darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas normatīvie akti: Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, SIA statūti, izglītības iestādes nolikums un citi normatīvie akti.

Mācību centrs “EVA-93” nodrošina telpas mācību procesam, kursiem, semināru un prezentāciju vadīšanai, datoru klasi, interneta pieslēgums pieejams visiem mācību procesa dalībniekiem.

Dokumenti 

 


Rekvizīti 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EVA-93”
Reģistrācijas Nr. LV41502010659
A/s “Citadele Banka”, kods PARXLV22,
nor.konts LV92PARX0005069850001
Juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 19, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
Mācību centra adrese: Dzelzceļa iela 19, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316